Informatory PZKO Błędowice

. INFORMATOR Miejscowego Koła PZKO Hawierzów Bł ę dowice 1/2012 Zacni członkowie! Z okazji nadej ś cia Nowego Roku chcemy Wam wszystkim zło ż y ć jak najserdeczniejsze ż yczenia trwałego zdrowia, rado ś ci, pomy ś lno ś ci, sukcesów w pracy zawodowej i społecznej. Zarz ą d MK PZKO Tegoroczny sezon balowy rozpoczniemy w przedostatni ą sobot ę stycznia naszym tradycyjnym balem PZKO. Zaraz w niedziel ę zapraszamy na balik naszych najmniejszych. W ostatnim tygodniu stycznia odb ę dzie si ę bal macierzy przy bł ę dowickiej szkole podstawowej, a cały okres karnawału zamknie w pierszym tygodniu marca tradycyjny z kolei ju ż 33. bal młodzie ż owy. Starsi za ś z ta ń cami i zabawami po ż egnaj ą si ę na podwieczorku ostatkowym. Terminy poszczególnych bali s ą podane w dalszej cz ęś ci informatora. Zapraszamy wszystkich na przygotowane imprezy. Koniec roku brzmiał oklaskami ... Koniec roku 2011 był nie tylko co do ilo ś ci, ale głównie powagi imrzez dla bł ę dowian bardzo obfity. W listopadzie odbyła si ę akademia szkolna ku uczczeniu 100 letniego jubileuszu naszej bł ę dowickiej podstawówki. Wiele z nas mogło na nim spotka ć swoich byłych kolegów i kole ż anki z ławy szkolnej. Drugim, nie mniej wa ż nym spektaklem, była w grudniu nowa premiera naszego zespołu regionalnego Bł ę dowice - „Od postu do postu” , w którym wzi ę ło udział niespełna 100 wykonawców z szeregów byłych, tera ź niejszych, a równie ż tych najmniejszych zespołowiczów. Obie akcje odbyły si ę przed wypełnion ą sal ą hawierzowskiego domu kultury P. Bezru č a, co oznacza nie słabn ą cy popyt po folklorze i kulturze dola ń skiej. Wierzymy, ż e spektakl o zwyczajach ludowych naszego regionu b ę dziemy mogli obejrze ć w repryzie. A je ż eli nie, to b ę dzie za niedługo do dyspozycji płyta DVD z nagraniem, wła ś nie tego jedynego w swoim rodzaju spektaklu. M.B.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==