Informatory PZKO Błędowice

INFORMATOR Miejscowego Koła PZKO Hawierzów Bł ę dowice 2/2012 Zacni członkowie! W drugim tegorocznym informatorze poinformuje pa ń stwa o wynikach roku 2011 i planach na rok 2012, jak zostały zgodnione dnia 11 marca na zebraniu sprawozdawczym. Na pocz ą tek par ę liczb. Na zebranie przybyło 63 członków naszego Koła, czyli z 400-osobowej bazy członkowskiej niespełna 16%. Na pocz ą tku wysłuchali ś my program kulturalny w wykonaniu uczniów naszej podstawówki. Po zagajeniu zebrania przez mgr. Romana Kaderk ę przezes ing. Piotr Chroboczek przeczytał sprawozdanie z działalno ś ci naszego Koła za rok 2011. Mi ę dzy innymi mogli ś my usłysze ć , ż e nasze Koło zorganizowalo 12 imprez. Oprócz tego systematycznie pracuj ą Kluby Kobiet, Seniora, Ś rednika i Młodych oraz zespoły: kapela Kamraci, Chórek i Zespół Regionalny Bł ę dowice. Ze sprawozdania wynikn ę ło, ż e nasze Koło jest aktywne i pracy kulturalno-o ś wiatowej po ś wi ę ca du ż o czasu. Na ko ń cu sprawozdania prezes podzi ę kował wszystkim ofiarnym działaczom za ich niestrudzon ą prac ę . Podzi ę kował równie ż członkom zarz ą du, członkom komisji, rejonowym, gospodarzom, kierownictwu zespołów i klubów za ofiarn ą prac ę . W dalszej cz ęś ci zebrania przezes zaznajomił nas z wykorzystaniem naszego Domu PZKO. Był on w roku 2011 wynaj ę ty na ró ż ne imprezy i spotkania a ż 211 dni. Na ko ń cu zebrania prezes zaznajomił obecnych z planem na rok 2012, w którym nasze Koło znów szykuje swoje tradycyjne imprezy. Po ju ż odbytych balach młodzi zespołowicze zorganiuj ą na pocz ą tku kwietna Ś migus-dyngus, pod koniec czerwca sma ż enie jajecznicy. W ostatni weekend wakacji tradycyjne do ż ynki ś l ą skie. W pa ź dzierniku klub tenisa stołowego organizuje VIII ju ż z kolei rocznik turnieju w tenisie stołowym. Przedostatni ą tegoroczn ą akcj ą b ę dzie Wigilijka, a rok zako ń czymy Sylwestrem, organizowanym ś redniakami. Tyle do planów kulturalnych. Jednak czeka nas równie ż niemało pracy z utrzymaniem i odnawianiem naszego Domu. Planujemy rekonstrukcj ę podium w ogrodzie, mamy równie ż zaplanowan ą obnowe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==