Informatory PZKO Błędowice

INFORMATOR Miejscowego Koła PZKO Hawierzów Bł ę dowice 3/2012 Zacni członkowie! Witamy serdecznie czytelników kolejnego, nieco skróconego wydania „Informatora”. Nadchodzi okres wakacji, a z nim okres zasłu ż onego wypoczynku. Ż yczymy wi ę c wszystkim du ż o sło ń ca i zadowolenia. A po wakacjach nawet w naszym Kole mamy si ę na co cieszy ć . Tradycyjnie w pierwsz ą sobot ę wrze ś nia organizujemy z koleji ju ż 42. Do ż ynki ś l ą skie. Oprócz naszego domowego zespołu z kapel ą i grup ą ś piewacz ą wyst ą pi go ś cinnie hawierzowski zespół dzieci ę cy Voni č ka z kapel ą cymbałow ą . Tak wi ę c zapowiada si ę naprawd ę bogaty program. Nie pozostaje wi ę cej, ni ż ż yczy ć udanej pogody. Spostrze ż enia z wystawy prac r ę cznych Dnia 31 maja odbył si ę w DK P. Bezru č a w Hawierzowie wernisa ż wystawy kursu prac r ę cznych. Wystaw ę odwiedziły w licznym gronie równie ż członkinie KK naszego MK. Na wystaw ę zostały zaproszone poprzez jedn ą z lektorek p. Jakeszow ą , za co jej serdecznie dzi ę kujemy. Uroczysty wernisa ż rozpocz ą ł krótkim wyst ę pem młody, pocz ą tkuj ą cy pianista. Lampk ą wina oraz drobn ą przek ą sk ą rozpocz ę ło si ę zwiedzanie wystawy. Z wielkim zainteresowaniem ogl ą dały ś my przedstawione eksponaty. Było mo ż liwe podziwia ć bardzo pieczołowicie wykonane koronki. Wielkim zainteresowaniem cieszyły si ę równie ż koronki zawieszone na ś cianach, kwiaty, ró ż e na sukienki itp. Oceniły ś my wszystkie prace, króre były bardzo precyzyjnie wykonane. W dzisiejszych czasach nie jest zbyt modne wykonywanie prac r ę cznych, ale nasze młode panie z koła, które lubi ą prace r ę czne miałyby znale źć chwil ę na odwiedzenie podobnych wystaw, ż eby uzyska ć inspiracje i nawi ą za ć na tradycje kulturalne naszych narodów. Helena Słowikowa - członkinia KK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==