Informatory PZKO Błędowice

. INFORMATOR Miejscowego Koła PZKO Hawierzów-Bł ę dowice 4/2012 Zacni członkowie! Witamy serdecznie czytelników kolejnego, ostatniego w tym roku „ Informatora”. Min ą ł czas wakacji i przed nami okres dłu ż szych wieczorów, które mo ż a b ę dzie wykorzysta ć do wspólnych spotka ń . Pierwszym z nich była uroczysto ść 65- lecia naszego Koła, na którym zostali odznaczeni najbardziej ofiarni członkowie. A było ich razem 22. Z tego 10 otrzymało odznaczenie br ą zowe, 4 srebrne, 4 złote. Trójka członków otrzymała odznak ę Zasłu ż ony dla Zwi ą zku srebro II. stopnia, a pan Tadeusz Nowak otrzymał odznaczenie Zasłu ż ony dla Zwi ą zku złoto II. stopnia. Dzi ę kujemy za ich ofiarn ą prac ę i ż yczymy w nast ę pnych latach du ż o sił, nie tylko w pracy społecznej. Nast ę pnymi tradycyjnymi imprezami b ę d ą , organizowane równie ż w tym roku, wigilijka oraz sylwester dla wszystkich, nawet tych najmłodszych ( oczywi ś cie z rodzicami). Tym zako ń czymy chyba udany rok 2012. Wró ć my jednak jeszcze do najwi ę kszej imprezy letniego okresu, a to do naszych tradycyjnych, ju ż 43. z kolei Do ż ynek Ś l ą skich. Szkoda, ż e pogoda na pocz ą tku imprezy nie dopisała, a obrz ą dek do ż ynkowy na czele z gazdami Marcinem i Pavlin ą Pisulami oraz bogaty program z wieloma wyst ę puj ą cymi, bo było ich niemal 100, musiał odby ć si ę w sali, a nie na podium ogrodowym z nowo wybudowan ą i udekorowana ś cian ą tyln ą . Pogoda po programie jednak poprawiła si ę i uczestnicy do ż ynek, a było ich w tym roku, nie licz ą c zaplecza organizatorów, niespełna 250, mogli zakupi ć , zje ść i wypi ć przygotowane specjały. Tylko „stryków” sprzedano 362. Co do podsumowania, mo ż na napisa ć krótko. Zjedzono i wypito wszystko, a zysk finansowy te ż był poka ź ny, bo przeszło 40 000

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==